Pravila in pogoji

poslovanja in poučevanja

Vsebina
1. Uvod

 

Pravila in pogoji poslovanja so del pogodbe o izvedbi poučevanja klavirja za fizične osebe med izvajalcem poučevanja klavirja, podjetjem Miha Renčelj s.p. (v nadaljevanju izvajalec) in fizično osebo, ki sprejme ponudbo izvajalca (v nadaljevanju naročnik oz. udeleženec poučevanja klavirja).

Izvajalec poučevanja klavirja, ki je predmet teh pravil in pogojev poslovanja, je podjetje Miha Renčelj, s.p. Ulica Koroškega bataljona 14, 1231 Ljubljana – Črnuče, davčna številka: 92613608  matična številka: 8362564000 , Dejavnost po SKD: P85.590 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.

Izvajalec naj tej spletni strani ponuja tudi storitvi umetniško uprizarjanje in umetniško ustvarjanje. Storitvi se tržita preko podjetja Miha Renčelj – samozaposleni v kulturi, instrumentalist, skladatelj in aranžer, Ulica Koroškega bataljona 14, 1231 Ljubljana – Črnuče, davčna številka: 92613608  matična številka: 2535408000.

2. Veljava splošnih pogojev

 

Predmetna pravila in pogoji poslovanja veljajo za vse obiskovalce spletne strani in uporabnike/kupce storitev upravitelja spletne strani in izvajalca storitve (v nadaljevanju udeleženci poučevanja). Polnoletna fizična oseba kot udeleženec poučevanja oz. zakoniti zastopnik udeleženca izjavlja, da ima polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil in pogojev poslovanja. Z uporabo te spletne strani in/ali z nakupom storitve upravitelja strani uporabnik oz. udeleženec  tudi izjavlja, da je pred sprejemom pravil in pogojev le-te prebral, se z njimi seznanil in jih v celoti razume in sprejema.

Ti splošni pogoji veljajo za prodajo blaga in storitev, objavljenih na spletni strani miharencelj.com.

3. Sklenitev pogodbe

 

Na storitev poučevanja klavirja se lahko stranka naroči preko obrazca na spletni strani.

Vpisi so v začetku vsakega meseca. 

S tem ko naročnik izpolni in pošlje obrazec na spletni strani, pošlje izvajalcu ponudbo za sklenitev pogodbe glede željene storitve. Ko izvajalec prejme ponudbo, nanjo odgovori v obliki elektronskega sporočila na naslov, ki ga je naročnik navedel pri registraciji. Pogodba med strankama stopi v veljavo, ko naročnik odpre potrditveno elektronsko sporočilo s strani izvajalca, ki vsebuje sprejem ponudbe naročnika za sklenitev pogodbe. Potrditev naročniške ponudbe za sklenitev pogodbe s strani izvajalca šteje tudi za potrditev terminskega načrta oz. termina prvega srečanja. Če ima naročnik vprašanja ali težave, se lahko vedno obrne na elektronski naslov izvajalca: miha.rencelj@gmail.com . S klikom na gumb “Naroči se na poučevanje” na prijavnem obrazcu naročnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, na kar je ustrezno opozorjen v obrazcu, ter z njimi v celoti soglaša.

4. Opredelitev učnih enot 

 

Lekcije potekajo v 30, 45 ali 60 minut dolgih učnih enotah. Izvajalec izvaja lekcije 1 x tedensko, 2 x tedensko ali 1 x na dva tedna. 

Izjemoma se je mogoče dogovoriti (v primeru nerednega službenega ritma ali pomanjkanja časa) tudi za sprotno dogovarjanje. V tem primeru paketne ugodnosti ne veljajo.

Fiksni termin stranki pogodbe določata sporazumno.

5. Omejitve in ugodnosti pri naročanju  

 

Po opravljeni brezplačni uri se stranka lahko naroči na mesečno naročnino. V primeru naročanja na več kot dva meseca vnaprej, izvajalec ponuja količinske popuste, in sicer 5-odstotni popust za 3 mesečno naročnino, 10-odstotni popust za 6 mesečno naročnino in 15-odstotni popust za 9 mesečno naročnino (šolsko leto).

Cene vseh paketov so na voljo tukaj.

Izvajalec si pridržuje pravico zavrniti naročilo, po lastni diskreciji. Še zlasti, toda ne izključno, pa lahko izvajalec zavrne naročilo, kadar:

  • udeleženec poučevanja klavirja ne izvrši plačila za posamezen paket v dogovorjenem roku,
  • udeleženec poučevanja klavirja izvrši delno plačilo in kljub dodatnemu pozivu na plačilo ne izpolni svoje obveznosti v celoti.
6. Obveznosti strank pogodbe
6.1.  Obveznost izvajalca

 

Izvajalec se zavezuje, da bo poučevanje lekcij klavirja izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni program in predstavljene v ponudbi naročniku, in v za izbrani program predvidenem časovnem okviru.

6.2.  Obveznost naročnika storitve
6.2.1. Plačevanje storitev

 

S potrditvijo ponudbe za sklenitev pogodbe in splošnih pogojev poslovanja se naročnik zaveže k pravočasnemu plačilu obveznosti po pogodbi. Plačevanje klavirskih lekcij na daljavo je vedno v začetku meseca za nazaj, razen če se stranki pogodbe dogovorita drugače. Izvajalec do petega dneva v mesecu pošlje udeležencu račun za pretekli mesec. Pri paketnem naročanju se naročnik ob prijavi in potrditvi ponudbe zaveže, da bo redno plačeval mesečno fiksno naročnino, v nasprotnem primeru lahko izvajalec izvajanje lekcij prekine in mu pošlje račun za opravljene lekcije po postavki paketa naročnine, ki ga je udeleženec poučevanja klavirja dejansko opravil, in z vključenim popustom za paket, ki je lahko manjši od prvotno priznanega popusta.

 

Znesek naročnik storitve na podlagi izdanega računa poravna z nakazilom na transakcijski račun izvajalca, ki je naveden na računu.

 Naročniku izvajalec pošlje račun na njegov elektronski naslov v PDF datoteki. Če naročnik želi račun natisnjen na papirju, mora izvajalca o tem obvestiti na elektronski naslov: miha.rencelj@gmail.com.

Izvajalec si pridržuje pravico proti naročniku sprožiti pravne postopke za izterjavo, če naročnik svojih obveznosti ne poravna ob zapadlosti.

Naročnina na paket poučevanja, h katere plačilu se naročnik zaveže, vključuje v ponudbi predstavljene elemente, ki lahko predstavljajo: določen obseg ur lekcij klavirja z usposobljenim učiteljem, gradiva in vaje v elektronski obliki, ter druge dodatne storitve. V primeru, da predstavljena ponudba ne vključuje določenih elementov, ki se ob sprotnem delu izkažejo za potrebne za kakovostno izvedbo poučevanja, si izvajalec pridržuje pravico do obveznih doplačil, o katerih naročnika predhodno seznani.

6.2.2. Dolžnost posredovanja podatkov

 

Udeleženec poučevanja klavirja je dolžan izvajalcu posredovati točne in celovite osebne podatke, ki jih izvajalec potrebuje za izvršitev naročila. V primeru spremembe osebnih podatkov, ki lahko vpliva na izvršitev naročila, je udeleženec dolžan takšno spremembo nemudoma sporočiti izvajalcu. Če udeleženec ne obvesti izvajalca o spremembi, udeleženec v celoti nosi posledice in kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz opustitve, kar vključuje neizvršitev naročila.

7. Mesečno podaljševanje

 

Mesečno podaljševanje je mehanizem, ki udeležencu poučevanja klavirja omogoča uveljavljanje popusta na daljši rok. Udeleženec lahko mesečno podaljšuje paket po svoji izhodiščni postavki do enega leta od podpisa pogodbe (obrazca).

Naročnik, ki se zaveže za paket s četrtletno naročnino (5-odstotni popust na osnovno postavko) in bi želel po enaki postavki nadaljevati do enega leta po podpisu pogodbe, lahko to stori v ustnem dogovoru z mentorjem. 

Podaljševanje lahko poteka avtomatično, če se stranki pogodbe tako dogovorita.

Po enem letu mora naročnik izpolniti nov obrazec.

V nekaterih primerih je za udeleženca poučevanja klavirja bolj kot podaljševanja paketov ugodneje naročiti nov paket. Mentor se zavezuje, da bo v sleherni taki situaciji udeleženca na to ustno opozoril.

8. Obveščanje

 

Udeleženec soglaša k obveščanju o ponudbi izvajalca. Udeleženec lahko soglasje za obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom izvajalcu. Ta odstavek se uporablja šele od vzpostavitve e-obveščanja.

9. Izostanki
9.1. Odsotnost mentorja

 

Izvajalec je dolžan morebitno odsotnost udeležencu sporočiti čimprej. Izvajalec bo v najkrajšem možnem času ponudil nadomestne učne ure ali programe za vsako uro ali program, ki je moral biti odpovedan. V primeru, da to ni mogoče, bo izvajalec udeleženca o tem nemudoma obvestil in ob koncu poučevanja povrnil stroške vseh učnih ur, ki so bile plačane in ne izvedene.

9.2. Odsotnost učenca

 

Če učenec izostane od pouka opravičeno (v primeru bolezni ali višje sile), ima pravico do nadomestitve pouka. Udeleženec mora izvajalca o svoji odsotnosti obvestiti vsaj 24 ur pred odpadlo uro, drugače udeleženec do nadomeščanja ni upravičen, odpadlo uro pa izvajalec zaračuna.  

Izjema je nenadna bolezen, če udeleženec zboli čez noč ali pride iz šole bolan, a o tem mora čim prej obvestiti izvajalca. Do nadomeščanja v primerih nepričakovane bolezni je udeleženec upravičen 1x na četrtletje (3 mesece).

9.3. Tehnične težave (višja sila)

 

V primeru tehničnih težav učitelj in učenec (izvajalec in udeleženec) izgubljeni čas nadomestita še na isti lekciji, na naslednji lekciji ali se dogovorita za nadomestno lekcijo ob posebnem terminu. To velja v primeru nestabilne internetne povezave, težav s ponudnikom električne energije ali drugih tehničnih težav s komunikacijsko napravo. Ob malomarnem odnosu učenca (udeleženca) do komunikacijske naprave (npr. če mu zaradi prepolnega diska zmanjkuje pomnilnika in podobno) izvajalec na to učenca enkrat opozori, ne more pa opravičevati tega v nedogled.

9.4. Zamujanje

 

V primeru zamude s strani učenca mentor ni dolžan podaljšati dogovorjenega termina, razen če je to njegova dobra volja. Cena vaje ostane enaka. Mentor si prizadeva z vajami začeti točno. Če je zamuda na strani mentorja, mentor vajo podaljša na dolžino naročene lekcije še isti dan ali v najkrajšem možnem času.

9.5. Zaostanek pri urniku

 

Izvajalec in udeleženec poučevanja klavirja sta s sklenitvijo pogodbe zavezana dogovorjeno število opraviti v za to predvidenem roku.

Izvajalec je dolžan spremljati možne zaostanke pri urniku in na le – te udeleženca opozarjati. Če Izvajalec in udeleženec v pogodbeno dogovorjenem roku ne opravita dogovorjenega števila ur, je za dosego pogodbeno zastavljenega učnega cilja treba manjkajoče ure opraviti naknadno. To možnost mora udeleženec v dogovoru z mentorjem izkoristiti v roku največ šest mesecev od v pogodbi predvidenega zaključka zakupljenega paketa lekcij klavirja. Udeleženec je zavezan k rednemu plačevanju cene za prvotno pogodbeno dogovorjeni paket ne glede na zaostanke pri urniku in kasnejše nadomeščanje ur.

10. Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake

 

Naročnik ima zakonsko pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

  • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
  • ponovno opravi storitev ali
  • vrne plačani znesek.

Veljajo relevantna zakonska določila.

11. Prenehanje pogodbe
11.1. Pravica do odpovedi s strani naročnika storitev

Naročnik sme naročene lekcije klavirja kadar koli odpovedati, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (predčasen izpis). Za utemeljen razlog šteje nastanek dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti, kot je npr. daljša bolezen ali nepričakovan nastanek službene obveznosti ali podobno. O upravičenem razlogu mora naročnik izvajalcu predložiti pisno potrdilo oz. dokazilo. Naročnik odpove lekcije z izpolnjenim in poslanim odjavnim obrazcem. Odpoved začne učinkovati, ko izvajalec potrdi prejem odjavnega obrazca.

Naročnik lekcij ne more odpovedati po tem, ko je predvideni rok za zaključek tečaja že potekel.

Ne glede na pravico do odpovedi mora naročnik plačati tiste storitve, ki so bile že opravljene. 

Če udeleženec zakupi določeno število ur in je pri tem deležen količinskega popusta (paketi), je ob morebitnem predčasnem izpisu dolžan poravnati plačilo za dejansko opravljeno količino ur lekcij klavirja po postavki, ki velja za konkretni paket, ki ga je opravil, ne glede na prvotno dogovorjeni količinski popust za večje število ur. 

Izpis je sicer možen ob izteku meseca. Ob morebitnem predčasnem izpisu je treba izvesti pouk do konca tekočega meseca.

11.2. Odstop od pogodbe

 

Naročnik ima kljub zgornjim določilom zakonsko pravico, da v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe obvesti izvajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko naročnika bremenijo le stroški, kot jih predvideva relevantna zakonodaja, v tem primeru strošek dela že opravljenih storitev.

11.3. Pravica do odpovedi lekcij klavirja s strani izvajalca

Izvajalec kot mentor ima pravico do odpovedi lekcij klavirja v primeru neprimernega vedenja s strani udeleženca. Izvajalec v tem primeru vplačanega denarja ne vrne. Kot primeroma: vsakršno žaljivo oziroma neprimerno verbalno ali spolno vedenje. Če so razlogi za odpoved oz. prestavitev lekcije na strani izvajalca (npr. izvedba koncerta izvajalca), izvajalec vplačani znesek stranki vrne oz. se šteje kot vplačilo za lekcijo, ki bo izvedena naknadno (prestavitev).

Izvajalec odpove lekcije s priporočenim pisnim obvestilom, naslovljenim na naslov udeleženca, oziroma s poslanim elektronskim sporočilom na njegov elektronski naslov. Odpoved začne učinkovati, ko udeleženec potrdi prejem elektronskega sporočila oz. ko na elektronski naslov izvajalca potrdi prejem priporočenega pisnega obvestila o odpovedi (k čemur ga izvajalec v svojem pisnem ali elektronskem obvestilu pozove).

12. Varovanje osebnih podatkov

 

Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov strank njegovih storitev. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, lastne raziskave in analize in ostalo potrebno komunikacijo.Več v  pravilniku o varstvu osebnih podatkov.

13. Avtorske vsebine

 

Nekatere informacije in učni elementi (teksti, notni zapisi, video vsebine, ipd.) na spletni strani in v učnem gradivu izvajalca so avtorsko delo izvajalca in so že s svojim nastankom predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Udeleženci poučevanja klavirja lahko uporabljajo objavljene in njim osebno namenjene in poslane vsebine izključno le za osebne učne in nekomercialne namene. Teh vsebin udeleženci ne smejo razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene, se pa lahko izjemoma reproducirajo izključno v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Če želi udeleženec objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora za to dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja.

14. Ponudba storitev umetniško uprizarjanje in umetniško ustvarjanje

 

Izvajalec naj tej spletni strani ponuja tudi storitvi umetniško uprizarjanje in umetniško ustvarjanje. Storitvi se tržita preko podjetja Miha Renčelj – samozaposleni v kulturi, instrumentalist, skladatelj in aranžer. Cena posamezne umetniške storitve je odvisna od dogovora.

15. Končne določbe 

 

Pravila in pogoji poslovanja imajo skupaj z opravljenim naročilom naravo pogodbe, sklenjene med izvajalcem in naročnikom storitve. Če bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh pravil in pogojev poslovanja (v celoti ali deloma) nična oziroma pravno neveljavna, se ne upošteva, preostanek pravil in pogojev pa ostane v veljavi.

Stranki pogodbe se bosta trudili vse medsebojne spore primarno reševati po mirni poti oziroma sporazumno. 

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za morebitne spore, ki izvirajo iz teh pravil in pogojev, je pristojno stvarno in krajevno sodišče v Republiki Sloveniji.

Izvajalec jamči za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb in prilagoditev. Prav tako si izvajalec kadarkoli pridržuje pravico do spremembe cenika in teh pravil in pogojev poslovanja. Vsaka sprememba bo objavljena na tej spletni strani. O vseh večjih spremembah pa bomo udeležence poučevanja klavirja tudi vnaprej obvestili preko elektronske pošte. Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, če po uveljavitvi sprememb nadaljujete z uporabo spletnih strani ali storitev. Če se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa od pogodbe.

© Miha Renčelj / Avtorsko zaščitena vsebina
en_GB